Thursday, April 7, 2011

| Pengertian | Zakat |

Pengertian Zakat Fitrah


Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan

Pengertian Zakat

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:
Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan

Takrif Pendapatan (Al-Mustafad)


Harta pendapatan bermaksud semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperolehi daripada kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap atau sekali sekali.Dalil Wajib Zakat

Firman Allah s.w.t:
“Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Allah menjelaskan bahawa segala ‘hasil usaha yang baik’ itu wajib dizakat. Oleh itu, bagi sesiapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profesion, maka itu juga termasuk dalam ‘hasil usaha’ yang wajib dizakat.
Sabda Rasulullah s.a.w:

“Menjadi sesuatu kewajipan ke atas setiap Muslim bersedekah (zakat)”. Mereka bertanya, “Wahai Rasullullah, bagaimana yang tidak mempunyai harta?”. Baginda menjawab, “Bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya lalu bersedekah.” Mereka bertanya, ” Kalau tidak mempunyai pekerjaan?”. Baginda bersabda, “Tolonglah mereka yang meminta pertolongan”. Mereka bertanya lagi, “Bagaimana pula jika tidak berkuasa?”. Baginda menjawab, “Kerja ke jalan kebaikan dan tinggalkan kejahatan, hal itu merupakan sedekah”.
Sabda Rasulullah s.a.w:
Tunaikanlah zakat harta kamu”.
9Riwayat at-Tirmizi)

Kalimah ‘am-wa-lakum’ yang digunakan dalam hadis di atas memberi maksud umum merangkumi segala jenis harta..
--------------------------------------------------------------------------------
Jenis-Jenis Harta Pendapatan
Ulama’ mutaakhirin membahagikan Mal al-Mustafad kepada tiga jenis seperti berikut

Penggajian dan Upah Kerja
Semua pendapatan secara gaji, upah, ganjaran, imbuhan dan sebgainya ang diperolehi oleh pekerja daripada majikan, hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya, sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat (pencen) atau selepas kematian.

Contoh :
- Gaji, upah, bonus, tuntukan kerja lebih masa, gratuiti, pampasan, pencen, hadiah , anugerah & insentif, hasil ESOS (Skim pilihan sahan pekerja) dan sebagainya.
Apa-apa hasil yang diperolehi dengan sebab pekerjaan atau penggajian.

Zakat Harta Kerja Bebas
Semua pendapatan secara upah, bayaran, imbuhan , royalti, komisyen dan sebagainya yang diperolehi hasil daripada usaha dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan profesional.

Contoh :
- Bayaran perkhidmatan konsultansi profesional seperti peguam, arkitek, doktor klinik atau hospital swasta dan sebagainya.

- Bayaran projek yang diterima oleh kontraktor dan keuntungan projek bermusim.
- Komisyen dan residual income – pendapatan dari jualan insurans, takaful, unit trust, brokeraj dan seumpamanya.
- Bayaran royalti atau komisyen yang diterima hasl penulisan, penerbitan, aktiviti seni dan sebagainya.


Zakat Harta al-Mustaghallat
Semua pendapatan yang diperolehi daripada harta yang tidak diwajibkan zakat tetapi mendatangkan pulangan dengan cara sewaan atau jualan hasilnya.
Contoh :
- Hasil sewaan rumah, bangunan, kilang, premis, perniagaan dan sebagainya.
- Hasil sewaan kenderaan, pengangkutan, peralatan, aset atau sebagainya.
- Hasil yang dikeluarkan oleh binatang ternakan seperti susu, telur, madu dan sebagainya yang dijual
_________________________________________________________________________________

Tolakan Zakat Dan Keperluan Asasi (Had Kifayah)

Fuhaqa’ berittifaq (bersepakat) bahawa keperluan asasi yang sangat dihajari oleh manusia adalah terlepas daripada kewajipan zakat.
Dalil:
Firman Allah s.w.t:

“Dan mereka bertanya kepada kamu ” apakah yang mereka akan belajakan (dermakan)? Katakanlah : Yang berlebih dari keperluan (kamu).”
Surah al-Baqarah (ayat 219)

Asas had al-kifayah ialah segala keperluan asasi yang mesti ada pada diri seseorang dan tanggungannya seperti isteri, anak-anak, ibubapa, adik beradik dan sebagainya.

Sabda Rasulullah s.a.w:
“Cukup seseorang itu berdosa apabila ia mengabaikan nafkah orang yang ditanggungnya”.
(sunan Abu Daud)

Keperluan asasi yang diambil kita dalam penentuan Had al-Kafayah adalah seperti berikut :
1. Perlindungan
2. Makanan dan minuman
3. Pakaian
4. Perubahan
5. Pendidikan
6. Pengangkutan
_________________________________________________________________________________________

Kaedah Pengiraan Zakat

Berikut adalah jadual taksiran zakat pendapatan mengikut Fatwa Zakat Pendapatan, Mac 2010 seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.

Jadual Pengiraan Zakat Pendapatan
BAHAGIAN A :
Komponen Pendapatan
RM
A1 : Hasil Penggajian & Upah
Gaji & Elaun & Bonus
Ganjaran, Gatuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja)
Lain-lain


A2 : Hasil Bebas & Professional
Perkhidmatan Konsultansi Professional
Komisyen dan Residual Income
Royalti & Honorarium
Hasil projek bermusim
Hasil tunai sekali sekali seperti hasil pembiayaan semula aset atau jualan aset tetap atau pinjaman bank yang tiada tujuan dan lain-lain.

A3 : Hasil al-Mustagallat
Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan
Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan
Hasil pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual

Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN (A1 + A2 + A3)
BAHAGIAN B :
Komponen Kos Projek
RM
B1: Kos Hasil Bebas & Profesional (Jika Berkenaan)
Bayar upah pekerja
Pembelian barang dan peralatan kerja
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

Lain-lain kos

B2: Kos Hasil al-Mustaghallat
Penyelenggaraan & baik pulih aset tetap
Kos penjagaan tapak ladang/ternakan Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

JUMLAH KOS HASIL BEBAS & PROFESIONAL DAN KOS HASIL al-MUSTAGHALLAT (B1 + B2)

BAHAGIAN C :
Tolakan Had Kifayah
RM
C1 : Had Kifayah Isi Rumah
Diri 9000

Isteri RM5,000/seorang
Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas) RM2,900/seorang
Anak berumur 7-17 tahun RM2,200/seorang
Anak berumur 0-6 tahun RM1,500/seorang

C2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkenaan)
Tanggungan anak cacat RM2,400/seorang
Tanggungan pesakit kronik RM2,400/seorang
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain
JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH (C1 + C2)

BAHAGIAN D :
Tolakan lain RM
Kategori Tolakan Lain
Caruman KWSP (Jumlah kasar gaji x 11%)
Caruman tahunan di institusi yang membayar zakat bagi ahli ataupun pemegang saham seperti :
Lembaga Tabung Haji
Koperasi/Institusi yang membayar zakat
JUMLAH TOLAKAN LAIN

BAHAGIAN E :

Pendapatan Bersih yang Dizakatkan RM = Jumlah Bahagian A
TOLAK (-)
(Jumlah Bahagian B + Jumlah Bahagian C + Jumlah Bahagian D)
Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian E x 2.5%
*Amaun Bahagian E mestilah sekurang-kurangnya sama dengan
nisab zakat

No comments:

| Pengertian | Zakat |

Pengertian Zakat Fitrah


Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan

Pengertian Zakat

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:
Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan

Takrif Pendapatan (Al-Mustafad)


Harta pendapatan bermaksud semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperolehi daripada kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap atau sekali sekali.Dalil Wajib Zakat

Firman Allah s.w.t:
“Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Allah menjelaskan bahawa segala ‘hasil usaha yang baik’ itu wajib dizakat. Oleh itu, bagi sesiapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profesion, maka itu juga termasuk dalam ‘hasil usaha’ yang wajib dizakat.
Sabda Rasulullah s.a.w:

“Menjadi sesuatu kewajipan ke atas setiap Muslim bersedekah (zakat)”. Mereka bertanya, “Wahai Rasullullah, bagaimana yang tidak mempunyai harta?”. Baginda menjawab, “Bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya lalu bersedekah.” Mereka bertanya, ” Kalau tidak mempunyai pekerjaan?”. Baginda bersabda, “Tolonglah mereka yang meminta pertolongan”. Mereka bertanya lagi, “Bagaimana pula jika tidak berkuasa?”. Baginda menjawab, “Kerja ke jalan kebaikan dan tinggalkan kejahatan, hal itu merupakan sedekah”.
Sabda Rasulullah s.a.w:
Tunaikanlah zakat harta kamu”.
9Riwayat at-Tirmizi)

Kalimah ‘am-wa-lakum’ yang digunakan dalam hadis di atas memberi maksud umum merangkumi segala jenis harta..
--------------------------------------------------------------------------------
Jenis-Jenis Harta Pendapatan
Ulama’ mutaakhirin membahagikan Mal al-Mustafad kepada tiga jenis seperti berikut

Penggajian dan Upah Kerja
Semua pendapatan secara gaji, upah, ganjaran, imbuhan dan sebgainya ang diperolehi oleh pekerja daripada majikan, hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya, sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat (pencen) atau selepas kematian.

Contoh :
- Gaji, upah, bonus, tuntukan kerja lebih masa, gratuiti, pampasan, pencen, hadiah , anugerah & insentif, hasil ESOS (Skim pilihan sahan pekerja) dan sebagainya.
Apa-apa hasil yang diperolehi dengan sebab pekerjaan atau penggajian.

Zakat Harta Kerja Bebas
Semua pendapatan secara upah, bayaran, imbuhan , royalti, komisyen dan sebagainya yang diperolehi hasil daripada usaha dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan profesional.

Contoh :
- Bayaran perkhidmatan konsultansi profesional seperti peguam, arkitek, doktor klinik atau hospital swasta dan sebagainya.

- Bayaran projek yang diterima oleh kontraktor dan keuntungan projek bermusim.
- Komisyen dan residual income – pendapatan dari jualan insurans, takaful, unit trust, brokeraj dan seumpamanya.
- Bayaran royalti atau komisyen yang diterima hasl penulisan, penerbitan, aktiviti seni dan sebagainya.


Zakat Harta al-Mustaghallat
Semua pendapatan yang diperolehi daripada harta yang tidak diwajibkan zakat tetapi mendatangkan pulangan dengan cara sewaan atau jualan hasilnya.
Contoh :
- Hasil sewaan rumah, bangunan, kilang, premis, perniagaan dan sebagainya.
- Hasil sewaan kenderaan, pengangkutan, peralatan, aset atau sebagainya.
- Hasil yang dikeluarkan oleh binatang ternakan seperti susu, telur, madu dan sebagainya yang dijual
_________________________________________________________________________________

Tolakan Zakat Dan Keperluan Asasi (Had Kifayah)

Fuhaqa’ berittifaq (bersepakat) bahawa keperluan asasi yang sangat dihajari oleh manusia adalah terlepas daripada kewajipan zakat.
Dalil:
Firman Allah s.w.t:

“Dan mereka bertanya kepada kamu ” apakah yang mereka akan belajakan (dermakan)? Katakanlah : Yang berlebih dari keperluan (kamu).”
Surah al-Baqarah (ayat 219)

Asas had al-kifayah ialah segala keperluan asasi yang mesti ada pada diri seseorang dan tanggungannya seperti isteri, anak-anak, ibubapa, adik beradik dan sebagainya.

Sabda Rasulullah s.a.w:
“Cukup seseorang itu berdosa apabila ia mengabaikan nafkah orang yang ditanggungnya”.
(sunan Abu Daud)

Keperluan asasi yang diambil kita dalam penentuan Had al-Kafayah adalah seperti berikut :
1. Perlindungan
2. Makanan dan minuman
3. Pakaian
4. Perubahan
5. Pendidikan
6. Pengangkutan
_________________________________________________________________________________________

Kaedah Pengiraan Zakat

Berikut adalah jadual taksiran zakat pendapatan mengikut Fatwa Zakat Pendapatan, Mac 2010 seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.

Jadual Pengiraan Zakat Pendapatan
BAHAGIAN A :
Komponen Pendapatan
RM
A1 : Hasil Penggajian & Upah
Gaji & Elaun & Bonus
Ganjaran, Gatuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja)
Lain-lain


A2 : Hasil Bebas & Professional
Perkhidmatan Konsultansi Professional
Komisyen dan Residual Income
Royalti & Honorarium
Hasil projek bermusim
Hasil tunai sekali sekali seperti hasil pembiayaan semula aset atau jualan aset tetap atau pinjaman bank yang tiada tujuan dan lain-lain.

A3 : Hasil al-Mustagallat
Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan
Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan
Hasil pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual

Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN (A1 + A2 + A3)
BAHAGIAN B :
Komponen Kos Projek
RM
B1: Kos Hasil Bebas & Profesional (Jika Berkenaan)
Bayar upah pekerja
Pembelian barang dan peralatan kerja
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

Lain-lain kos

B2: Kos Hasil al-Mustaghallat
Penyelenggaraan & baik pulih aset tetap
Kos penjagaan tapak ladang/ternakan Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

JUMLAH KOS HASIL BEBAS & PROFESIONAL DAN KOS HASIL al-MUSTAGHALLAT (B1 + B2)

BAHAGIAN C :
Tolakan Had Kifayah
RM
C1 : Had Kifayah Isi Rumah
Diri 9000

Isteri RM5,000/seorang
Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas) RM2,900/seorang
Anak berumur 7-17 tahun RM2,200/seorang
Anak berumur 0-6 tahun RM1,500/seorang

C2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkenaan)
Tanggungan anak cacat RM2,400/seorang
Tanggungan pesakit kronik RM2,400/seorang
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain
JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH (C1 + C2)

BAHAGIAN D :
Tolakan lain RM
Kategori Tolakan Lain
Caruman KWSP (Jumlah kasar gaji x 11%)
Caruman tahunan di institusi yang membayar zakat bagi ahli ataupun pemegang saham seperti :
Lembaga Tabung Haji
Koperasi/Institusi yang membayar zakat
JUMLAH TOLAKAN LAIN

BAHAGIAN E :

Pendapatan Bersih yang Dizakatkan RM = Jumlah Bahagian A
TOLAK (-)
(Jumlah Bahagian B + Jumlah Bahagian C + Jumlah Bahagian D)
Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian E x 2.5%
*Amaun Bahagian E mestilah sekurang-kurangnya sama dengan
nisab zakat